Bon & Netjes CleaningDisclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Bon & Netjes Cleaning aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of
onjuist is. De informatie op www.bonnetjescleaning.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden
aangebracht.

Bon & Netjes Cleaning kan er niet voor instaan dat de informatie op www.bonnetjescleaning.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt
aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bon & Netjes Cleaning sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
www.bonnetjescleaning.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.bonnetjescleaning.nl te kunnen raadplegen.

Deze website is ontwikkeld door nowweb.nl